Timberland en de Dag van de Aarde: 20 jaar actief en verantwoordelijk voor het milieu

 

 

Earth day

 

Op 28 februari 1969 deed zich voor de kust van Santa Barbara, Californië een van de ergste milieurampen ooit voor. Tijdens boorwerkzaamheden op een platform van Union Oil, ongeveer 10 km van de kust, veroorzaakte een zogenaamde blowout een grote olieramp. Het duurde meer dan een week en de blowout kon pas in april van datzelfde jaar met succes verholpen worden.

 

Duizenden kubieke meter ruwe olie kon gedurende 10 dagen lang de zee inlopen, waardoor deze sterk werd vervuild en duizenden vogels, zeezoogdieren en vissen werden gedood. Een dergelijk incident had nog nooit plaatsgevonden en noch Union Oil noch de federale overheid beschikte over effectieve noodprocedures die gevolgd konden worden. Deze gebeurtenis leidde tot grote woede onder de bevolking, wat zich uitte in een reeks demonstraties. De stad Santa Barbara heeft het bedrijf zelfs aangeklaagd. Het protest beperkte zich niet tot de kust van Cali-fornië. Door de vele foto's van teren op de stranden en besmeurde vogels in de internationale media werd wereldwijde aandacht getrokken voor de vervuiling, zodanig dat iedereen zich er druk om maakte.

 

In een poging om de omvang van de ramp te minimaliseren, probeerde Fred Hart-ley, toenmalig directeur van Union Oil, het algemene gevoel van bezorgdheid van de media en de bevolking af te zwakken. Door deze, redelijk ontoereikende, actie werd echter alleen maar duidelijker dat er anders omgegaan moest worden met milieubescherming.

 

In een tijd van toenemende belangstelling voor het milieu en tegen een achter-grond van burgerrechtenstrijd, stelde Gaylord Nelson - toen senator in de staat Wisconsin - voor om een nationale dag van milieubewustzijn af te kondigen. Op 22 april 1970 werd de allereerste Dag van de Aarde gevierd. Meer dan 20 miljoen Amerikanen namen deel aan het evenement en eisten in een tweespaltig en ver-enigd front van de regering te eisen dat ze zich aan de regels zouden houden. Dankzij deze spontane initiatieven werd tegen het einde van hetzelfde jaar de United States Envi-ronmental Protection Agency (EPA) opgericht, gevolgd door de goedkeuring van de wettenClean Air (schone luncht), Clean Water (schoon water), en de Endangered Species Act (bedreigde diersoorten).

 

Ondanks de impact die de Dag van de Aarde op de Amerikaanse samenleving kreeg in amper een jaar tijd, werd de bewustmakingscampagne pas een interna-tionaal evenement in 1990. 

 Denis Hayes werd als student aan Stanford lid van de commissie voor de al-lereerste Dag van de Aarde. Gesteund door de opmerkelijke resultaten in de VS, voerde hij campagne om het evenement uit te breiden naar buiten de Amerikaan-se grenzen: 200 miljoen mensen uit 141 landen sloten zich aan. Tien jaar later steeg het aantal landen tot 184. Op basis van cijfers van het Earth Day Network (EDN) - de organisatie die de oorspronkelijke gebeurtenis organiseerde - is het aantal mensen dat betrokken is bij activiteiten en initiatieven geassocieerd met de Dag van de Aarde inmiddels gestegen tot ongeveer 1 miljard, verdeeld over 192 verschillende landen.

 

Voor de meest geïndustrialiseerde landen blijft nog voldoende werk aan de win-kel om de bescherming van het milieu te ondersteunen, maar de bergen die mili-euorganisaties in de afgelopen decennia hebben verzet, hebben wel al geresul-teerd in een aantal successen. Tussen 1970 en 2015 daalde bijvoorbeeld de luchtvervuiling in de Verenigde Staten met 70%. Door overeenkomsten zoals The Montreal Protocol (1989) zijn er aanzienlijk minder menselijke activiteiten die bij-dragen aan de uitputting van de ozonlaag en recycling is in veel landen verplicht gesteld. 

 

Desondanks zijn er nog veel andere vervuilingsgerelateerde problemen waarmee we nog steeds te maken hebben. Het belangrijkste is het broeikaseffect, dat nu al zo'n 150 jaar in de lift zit: tussen 1880 en 2012 is de wereldwijde oppervlakte-temperatuur gemiddeld met 0,85 ° C gestegen en de huidige schattingen wijzen op een verdere toename van tussen de 0,3 tot 4,8 ° C . Hoewel het gedeeltelijk om natuurlijk verloop gaat, is het broeikaseffect ongetwijfeld geïntensiveerd door menselijke activiteit sinds de industriële revolutie van de 19e eeuw.

 

Timberland neemt sinds 1998 deel aan de Dag van de Aarde en viert daarom dit jaar zijn 20e verjaardag: een belangrijk moment om het bewustzijn van en het ge-voel van mensen voor de omgeving waarin we leven te vergroten. Timberland is in de loop van de jaren betrokken geweest bij diverse milieuacties. Sinds 1992 kunnen medewerkers van Timberland in het kader van de zogenaamde '’Path of Service’40 uur per jaar aan betaalde tijd besteden aan gemeenschapsactiviteiten. Het bedrijf organiseert ook twee wereldwijde evenementen voor werknemers en zakelijke partners. Het eerste evenement, Serv-a-palooza, vindt plaats in de herfst en draait om lokale problemen; het andere evenement, de Dag van de Aar-de, richt zich op het vergroten van het bewustzijn van wereldwijde milieuproble-men. De activiteiten waarbij werknemers worden uitgenodigd om deel te nemen variëren van schoonmaaktrajecten tot het opzetten van moestuinen en het verzor-gen van milieulessen aan kinderen. In april en mei 2017 draaiden deze projecten in meer dan 15 landen met 1400 vrijwilligers en werd er in totaal 11.000 uur aan besteed. Voor de meest recente Dag van de Aarde kwamen bijvoorbeeld 120 vrijwilligers in actie in Milaan (Italië), in samenwerking met NGO's zoals Legambi-ente en Retake Milan. In Kuala Lumpur (Maleisië) werkten 50 mensen samen met de Maleisische natuurvereniging aan het schoonmaken van het stedelijke bos ‘Bukit Persekutuan’.  

 

Milieukwesties komen vooral terug bij jongere generaties, die grote problemen voorzien in de toekomst. De opwarming van de aarde wordt nog steeds in toe-nemende mate ontkend, vooral door degenen die belang hebben bij het gebruik van fossiele brandstoffen, maar ook door algemene miscommunicatie over dit onderwerp. Timberland heeft de afgelopen 25 jaar een bedrijfsbeleid gevoerd dat is gebaseerd op sociale verantwoordelijkheid en heeft tijd, middelen, personeel en kapitaal geïnvesteerd in ecologische duurzaamheid en educatie. Voor het be-drijf betekent dit een echte investering in de toekomst, geheel in lijn met de sa-menlevingsgerichte, sociale visie van het bedrijf. Voor de aanstaande viering van de 50ste verjaardag van de Dag van de Aarde is Timberland meer dan ooit van plan het verschil te maken - voor een veiligere en groenere toekomst voor ieder-een.